• n

  ひょうけつけん - [表決権] - [BIỂU QUYẾT QUYỀN]
  thực hiện quyền bỏ phiếu (trường hợp đồng ý và bác bỏ ngang nhau): 表決権を行使する〔可否同数の場合の〕
  とうひょうけん - [投票権] - [ĐẦU PHIẾU QUYỀN]
  thừa nhận quyền bỏ phiếu trong bầu cử đối với những người cư trú vĩnh viễn ở nước ngoài trên 20 tuổi: 20歳以上の永住外国人が申請した際に選挙での投票権を認める
  ぎけつけん - [議決権] - [NGHỊ QUYẾT QUYỀN]
  quyền bỏ phiếu (quyền biểu quyết) của cổ đông: 株主議決権
  thực hiện quyền bỏ phiếu (quyền biểu quyết): 議決権を行使する
  sở hữu 30% cổ phiếu có quyền biểu quyết (quyền bỏ phiếu) của ai: (人)の議決権のある株式の30%を保有する
  thay ai thực hiện quyền bỏ phiếu (quyền biểu quyết): 議決権の代理行使

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X