• n

  ルール
  てんそく - [典則] - [ĐIỂN TẮC]
  ていそく - [定則] - [ĐỊNH TẮC]
  きやく - [規約]
  Làm trái với quy tắc hội viên: 会員規約に背く
  quy định về tư cách hội viên của ~: ~への会員資格に関連する規約
  Quy tắc cạnh tranh công bằng : 公正競争規約
  きてい - [規程] - [QUY TRÌNH]
  きてい - [規定]
  quy tắc liên quan đến ~: ~に関する規定
  quy tắc liên quan đến xây dựng của ~: ~の建設に関する規定
  quy tắc phức tạp để quản lý hệ thống đó: そのシステムを管理するための複雑な規定
  quy tắc lỏng lẻo: ゆるい規定
  quy tắc được in thành văn bản: 印刷された規定
  きそく - [規則]
  tuân thủ quy tắc: 規則を守る
  きせい - [規制]
  cơ quan ban hành quy tắc và giám sát: 規制・監督機関
  cải cách quy tắc và chế độ: 規制・制度の改革
  quy tắc áp đặt cho ~: ~に課せられる規制

  Kỹ thuật

  ノルム
  Category: 数学
  ロー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X