• n

  ワーク
  プロダクト
  せいひん - [製品]
  しょうひん - [商品]
  sản phẩm mà mọi người có thể nhìn tận mắt (trực tiếp): (人)が実際に目にすることができる商品
  さんぶつ - [産物]
  こうさくぶつ - [工作物] - [CÔNG TÁC VẬT]
  Sản phẩm hữu ích: 便益工作物
  thiết bị trao đổi sản phẩm tự động: 自動工作物交換装置
  Bệ sản phẩm.: 工作物台
  こうさくひん - [工作品] - [CÔNG TÁC PHẨM]
  Hãy tính theo sản phẩm.: 工作品にとって計算してください

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X