• n

  ほっそく - [発足] - [PHÁT TÚC]
  ぼうとう - [冒頭]
  Phần đầu của danh sách.: リストの冒頭
  Phần mở đầu của cuốn sách: 本の冒頭
  はじまり - [始まり]
  Việc bắt đầu các nỗ lực cải tổ cần thiết: 必要とされる改革努力の始まり
  Sự bắt đầu/khởi đầu của cuộc sống trên Trái Đất: 地球上の生命の始まり
  スタート
  きっかけ - [切掛]
  エントリー
  điểm bắt đầu: エントリー・ポイント
  bắt đầu trận đấu: 競技(会)にエントリーする
  mẫu bắt đầu: エントリーモデル
  いりぐち - [入口] - [NHẬP KHẨU]
  mới bắt đầu đã không thuận lợi: 入口でつまずく

  Tin học

  かいし - [開始]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X