• n

  へんこう - [変更]
  Giá cả được ghi trong đó có thể thay đổi được.: 記載の値段は変更されることがあります.
  へんかん - [変換]
  へんい - [変移]
  động từ biến đổi: 変移動詞
  てんせい - [転成] - [CHUYỂN THÀNH]
  biến đổi (sang hình thái khác): 転成する
  かいへん - [改変] - [CẢi BiẾN]
  biến đổi thời tiết: 気象改変

  Kỹ thuật

  チェンジ
  モディフィケーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X