• n

  へいこう - [平衡]
  giữ cân bằng: 平衡を保つ
  へいきん - [平均] - [BÌNH QUÂN]
  lực lượng hai bên không cân bằng nhau: 両方の力は平均しない
  バランス
  ごぶ - [五分]
  khả năng chiến thắng là cân bằng, năm mươi năm mươi: 勝つ可能性は五分五分だ
  cơ hội thành công cân bằng nhau (năm mươi năm mươi): 成功できるチャンスは五分五分だ
  chấp nhận sự cân bằng (năm mươi năm mươi): 五分五分と認める
  きんとう - [均等]
  Sự cân bằng quyền lực: 権力均等
  Tiến hành phân phối một cách cân đối.: 均等な配分を行う
  きんこう - [均衡]
  cân bằng tỷ giá hối đoái: 為替相場の均衡
  cân bằng giá cả: 価格均衡
  sự cân bằng xã hội dễ bị phá vỡ: 壊れやすい社会的均衡

  Tin học

  へいきんか - [平均化]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X