• n

  きが - [饑餓] - [CƠ NGẠ]
  きが - [飢餓]
  cứu ai khỏi bị chết đói: (人)を飢餓から救う
  giải phóng nhân loại thoát khỏi nạn chết đói (nạn đói): 人類を飢餓から解放する
  chốn chạy khỏi nạn chết đói: 飢餓から逃れる
  がし - [餓死]
  đối mặt với nguy cơ chết đói: 餓死の危機に直面する
  うえじに - [飢死に]
  gặp nạn chết đói: 餓死に直面する
  nạn chết đói năm 1945 là nỗi sợ hãi không thể nào quên của người dân Việt Nam: 45年の飢死はベトナム人の忘れない恐れです
  うえじに - [餓死]
  chết đói mang tính khu vực, địa phương: 地域的な餓死
  nỗi sợ hãi về nạn chết đói với số lượng lớn: 大量餓死の恐れ
  sống trong tình trạng gần chết đói: 餓死寸前の状況にひんして暮らす

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X