• n

  とうぶん - [等分]
  Vì sản phẩm cung cấp không đủ nên chúng tôi phải chia đều.: 備品が足りないので、私たちは等分にしなければならない
  Sự giảm nhân công sẽ được bổ đều cho ba nơi.: 人員削減は三つの所在地で等分される
  きんぶん - [均分]
  có đất thừa kế được chia đều cho các con trai: 男子均分相続土地保有
  cãi nhau về việc chia đều đất đai: 土地均分論

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X