• n

  ゆそう - [輸送]
  はんそう - [搬送]
  うんゆ - [運輸]
  うんぱん - [運搬]
  công ty đó chuyên nhận chuyên chở đồ dùng văn phòng: その会社はオフィス用の家具を運搬している
  cự ly chuyên chở: 運搬距離
  phí chuyên chở (vận tải, vận chuyển): 運搬費
  lượng chuyên chở: 運搬量
  vận tải, chuyên chở, vận chuyển: 運搬する
  うんそう - [運送]

  Kỹ thuật

  カーテージ
  キャリッジ
  コンベヤンス
  トランスポーテーション
  トランスポート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X