• n

  てんい - [転移] - [CHUYỂN DI]
  Sự dịch chuyển của những phân tử vô định hình: アモルファス-結晶転移
  sự dịch chuyển đến một phân tử khác: ~の別の分子への転移
  いどう - [移動]
  Một người thì không thể di chuyển được chiếc ô tô ấy.: 一人ではその車の移動は無理だ。
  いてん - [移転]

  Kỹ thuật

  トラベル
  トランスファ
  トランスロット
  モーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X