• n

  そうてい - [想定]
  luyện tập với các loại tình huống giả định là có rất nhiều khó khăn: さまざまなトラブルを想定した本番さながらの訓練
  すいてい - [推定]
  かり - [仮] - [GIẢ]
  giả định là: 仮に~だとしたら
  giả định coi ~ làm tiêu chuẩn: 仮に~を標準とする
  giả định tôi đang ở vị trí của anh: 仮に私があなたの立場なら
  かてい - [仮定]
  sự giả định không có căn cứ: 根拠のない仮定
  sự giả định dựa trên pháp luật: 法律上の仮定
  giả định vô lý: ばかげた仮定

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X