• n

  るいか - [累加]
  まし - [増し]
  sự gia tăng 20%: 20パーセント増し
  ぞうか - [増加]
  tỷ lệ gia tăng: 増加率
  きゅうぞう - [急増]
  gia tăng số vụ tự tử của những người lao động bị cho nghỉ việc tạm thời ở độ tuổi 40 và 50: 40代・50代の一時解雇労働者による自殺の急増
  Sự gia tăng dân số trên ~ tuổi: _歳を超える人口の急増
  gia tăng tỷ lệ thất nghiệp do ~: ~による失業率の急増
  sự gia tăng các hoạt động khủng bố do phái quá khíc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X