• n

  ドラッグ
  きょうれつ - [強烈]
  nhiệt tỏa ra rất mạnh (mẽ) nên mọi người đã tránh xa khỏi lửa: 熱が強烈だったので、皆は火から遠ざかっていた
  きょうりょく - [強力] - [CƯỜNG LỰC]
  Chức năng mạnh mẽ thì không có: 機能が強力ではない
  Thực hiện chế độ kiểm chứng có kết quả nhờ có sự hùng mạnh: 強力で効果的な検証制度の実現
  Làm lớn mạnh cái gì: ~を強力なものにする
  Thúc đẩy sự vận động với sức mạnh lớn.: 運動を強力に推進する
  きょうらん - [狂乱]
  きょうこう - [強硬]
  きょうこ - [強固]
  Tính kiên cường ,mạnh mẽ như đá vậy: 石のように強固な
  Tạo mối quan hệ và sự tin tưởng bềnvững: 信頼関係を強固なものとする
  きびきび
  かんぜん - [敢然]
  làm điều gì một cách mạnh mẽ: 敢然と~する
  がんけん - [頑健]
  làm cho mạnh mẽ: 頑健にする
  qua trở lại mạnh mẽ: 頑健回帰
  tính mạnh mẽ: 頑健性
  いきおい - [勢い]
  Sức mạnh được sản sinh ra từ ~: ~によって生み出される勢い
  sức mạnh hành động hướng ngoại: 外に向かって行動する勢い

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X