• n, exp

  かんこう - [刊行]
  sách đang được phát hành: 現在刊行されている本
  tạp chí đó được phát hành hàng tuần: その雑誌は毎週刊行される
  phát hành một tháng hai lần: 月に2回刊行する
  công ty xuất bản đó chỉ phát hành sách chuyên ngành khoa học, kỹ thuật: その出版社もっぱら学術書を刊行している
  こうふ - [交付]
  はっかん - [発刊]
  Ấn bản đầu tiên đã được phát hành vào tháng 10 năm 1980.: 創刊号が発刊されたのは1980年10月の初めだった。
  Tôi kết hợp với công ty phát hành để phát triển tờ tạp chí của công ty.: その出版社の雑誌発刊の仕事に参加した。
  はっこう - [発行]
  Phát hành thêm trái phiếu chính phủ để tạo nguồn vốn cho việc giảm thuế.: 減税の財源としての国債の追加発行
  Tờ báo này có số lượng phát hành lớn.: この新聞は発行部数が多い

  Kỹ thuật

  サーキュレーション
  リリース

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X