• n

  はってん - [発展]
  Phát triển nhanh những ngiên cứu trong các lĩnh vực như ~: ~といった分野における研究の急速な発展
  Những phát triển chủ yếu nhằm nhận dạng các loại gen.: 遺伝子を識別する取り組みにおける大きな発展
  はったつ - [発達]
  Đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế, xã hội của toàn dân.: すべての人民の経済的および社会的発達
  Sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và viễn thông.: 急速な情報通信技術の発達
  そだち - [育ち]
  せいいく - [生育]
  しんちょう - [伸張]
  しんこう - [新興]
  こうりゅう - [興隆]
  sự phát triển của văn hóa: 文化の興隆
  こうじょう - [向上]
  かいはつ - [開発]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X