• n

  ローテーション
  まわり - [回り]
  てんかい - [転回] - [CHUYỂN HỒI]
  quay ngoắt 180 độ: 180 度の転回をする

  Kỹ thuật

  スピン
  ターン
  ローテーション
  ローリング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X