• n

  かいてい - [改訂]
  Bản sửa đổi của cuốn từ điển này sẽ ra vào mùa thu.: この辞書の改訂版は秋に出る。
  かいせい - [改正]
  sửa đổi một số điều khoản của Luật lao động: 労働法の一部条項を改正する

  Kỹ thuật

  モディフィケーション
  リフォーミング
  レビジョン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X