• n

  ごさ - [誤差]
  sai số của compa ~ độ: _度のコンパス誤差
  Giá trị sai lệch (sai số) gây ảnh hưởng đến việc đo bằng mắt ~: ~の目測に影響を与える誤差
  sai số về mặt an toàn: 安全側の誤差
  sai số vị trí: 位置誤差

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X