• exp

    せいさん - [精算]
    công nhân yêu cầu nhà máy quyết toán số tiền lương chưa được trả.: 労働者たちは会社に未払賃金の精算をするように要求している

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X