• exp

  ていげん - [逓減]
  giảm chi phí: 費用逓減
  giảm chi phí trung bình: 平均費用逓減
  nguyên lý giảm của tỷ lệ thay thế giới hạn: 逓減限界代替率逓減の原理
  định luật giảm có tác dụng giới hạn: 限界効用逓減の法則

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X