• n

  べんさい - [弁済]
  Thanh toán khoản nợ xoay quanh việc một cơ quan tài chính bị phá sản.: 金融機関破たんをめぐる債務を弁済する
  のうふ - [納付] - [NẠP PHÓ]
  のうきん - [納金] - [NẠP KIM]
  にゅうきん - [入金]
  だいきん - [代金]
  せいさん - [清算]
  しはらい - [支払い]
  phương thức thanh toán: 支払方式
  けっさい - [決済]
  Thanh toán (quyết toán) đặc biệt: 特殊決済
  Thanh toán (quyết toán) tiền doanh thu giao dịch điện tử: 電子資金決済
  Thanh toán (quyết toán) khoản nợ: 貸借決済
  Thanh toán (quyết toán) khoản chênh lệch về số tiền cân đối tài khoản: 相殺金額の差額の決済
  Thanh toán tự động: 自動決済
  Thanh
  きゅうふ - [給付] - [CẤP PHÓ]
  かんじょう - [勘定]
  thanh toán tiền: 勘定を払う
  カウント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X