• n

  へんこう - [変更]
  Giá cả được ghi trong đó có thể thay đổi được.: 記載の値段は変更されることがあります.
  へんか - [変化] - [BIẾN HÓA]
  Sự thay đổi khí hậu theo mùa rất rõ rệt.: 季節による気候の変化がとてもはっきりしている.
  Phỏng cảnh nơi này có sự thay đổi theo mùa rất thú vị.: この景色は変化があって面白い.
  へん - [変]
  thay đổi của bốn mùa: 四季の変
  ふりかえ - [振り替え]
  đổi từ tài khoản thông thường sang tài khoản séc: 普通預金から当座預金に振り替える
  チェンジ
  シフト
  こうたい - [交替]
  きりかえ - [切り替え]
  Loại xe ô tô 4 bánh được làm từ việc thay thế từ 2 bánh sang 4 bánh: 四輪駆動の自動車は二輪から四輪駆動に切り替えられる
  かわり - [変わり] - [BIẾN]
  Có gì thay đổi không?: お変わりありませんか?
  Tôi biết cuộc sống của mình đang có nhiều thay đổi lớn: 自分の人生が劇的に変わりつつあることが分かっている
  Môi trường kinh doanh hiện nay đang thay đổi rất nhiều: 今やビジネス環境は大きく変わりつつある
  Theo quy định mới này, cách thức thu hút vốn đầu tư của các do
  かいへん - [改変] - [CẢi BiẾN]
  thay đổi thời tiết: 気象改変
  thay đổi gen (đột biến gen): 遺伝子改変
  かいはい - [改廃] - [CẢi PHẾ]
  mong muốn sự thay đổi của (cái gì đó): ~の改廃を要望する
  かいせい - [改正]
  thay đổi giá cả: 価格改正
  thay đổi phương pháp cơ bản trong giáo dục: 教育基本法の改正
  thay đổi một phần điều khoản xóa bỏ chiến tranh trong hiến pháp: 憲法の戦争放棄条項の部分的改正
  thay đổi thuế nhập khẩu: 関税改正
  いどう - [異動]
  Năm nay sẽ không có sự thay đổi nào về nhân sự ở phòng tôi.: 今年はうちの課の人事に異動はない。

  Kỹ thuật

  かいぞう - [改造]
  ターン
  チェンジ
  へんか - [変化]
  へんこう - [変更]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X