• n

  しゅうかく - [収穫]
  かりいれ - [刈り入れ]
  Mùa thu hoạch: 刈り入れの時節
  Ngũ cốc sắp đến mùa thu hoạch: 刈り入れ間近の穀物
  いねかり - [稲刈り]
  Mùa thu hoạch lúa mạch: 麦刈り
  Mùa thu hoạch không bội thu: 刈りが悪い

  Kỹ thuật

  ギャザリング
  クロッピング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X