• n

  ディスクロージャー
  こうがい - [口外] - [KHẨU NGOẠI]
  không bị tiết lộ: 口外されていない
  không được tiết lộ về vụ việc này: この件は口外しないでください
  tôi đã cấm anh ta không được tiết lộ về điều này: そのことを誰にも口外しないよう彼にくぎを刺した
  không tiết lộ với người khác: ~を他人に口外しない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X