• n

  ゆそう - [輸送]
  つううん - [通運] - [THÔNG VẬN]
  công ty vận tải: 通運会社
  séc của công ty vận tải Mỹ: 米国通運会社小切手
  うんゆ - [運輸]
  Công ty vận tải: 運輸会社
  phương tiện vận tải: 運輸機関
  うんぱん - [運搬]
  ngành vận tải: 運搬業
  phí chuyên chở (vận tải, vận chuyển): 運搬費
  vận tải, chuyên chở, vận chuyển: 運搬する
  うんそう - [運送]
  công ty vận tải: 運送会社
  người vận tải: 運送業者
  hãng giao nhận vận tải: 運送店

  Kỹ thuật

  キャリッジ
  トラフィック
  トランスポーテーション
  トランスポート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X