• n

  ローテーション
  てんかい - [転回] - [CHUYỂN HỒI]
  せんかい - [旋回]
  かいてん - [回転]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X