• n

  しんじゃ - [信者]
  số tín đồ hồi giáo tăng lên: イスラムの信者が増えている
  しんこうしゃ - [信仰者] - [TÍN NGƯỠNG GIẢ]
  しゅうと - [宗徒]
  きょうと - [教徒]
  ý kiến (tín đồ) giáo phái rửa tội: 再洗礼派(教徒)の意見
  tinh thần của tín đồ: 教徒の精神
  tín đồ trung thành: 忠実な教徒
  tôi ngạc nhiên vì tín đồ đạo Hindu từ chối ăn thịt bò: 私はヒンデュー教徒が牛肉を食べるのを拒むことに驚いた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X