• n

  せいへき - [性癖]
  せいじょう - [性情]
  せいかく - [性格]
  Người có tay ướt là người có tính cách nhiệt tình: 湿った手の人は、情熱的な性格。
  きもち - [気持ち]
  Không ai có thể hiểu rõ tâm tính (tính tình) của anh ấy: だれも彼の気持ちをよく理解できないよ
  きしょう - [気性]
  tình tình khác lạ: 異なった気性
  tính tình vui vẻ: 明朗な気性
  người có tính tình lỗ mãng, cục súc: 気性が激しい人
  きしつ - [気質] - [KHÍ CHẤT]
  anh em nhà họ tính tình không hợp nhau: あの兄弟は気質が会わない
  きごころ - [気心]
  tính khí (tính tình) hợp nhau: 気心が合って
  không biết được tính khí (tính tình): 気心が知れない
  người bạn đã biết tính khí (tính tình): 気心の知れた友人
  きげん - [機嫌]
  おてんき - [お天気]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X