• n, exp

    ウォーキングディクショナリー
    Tom được gọi là một cái từ điển sống ( Tom là người học rộng biết nhiều): トムはいわゆるウォーキングディクショナリーだ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X