• v

  ほどく
  ぶんかいする - [分解する]
  ぬく - [抜く]
  きりはなす - [切り離す]
  Công ty đang dao bán bộ phận đó như là một phần trong những nỗ lực hiện tại nhằm tháo gỡ việc kinh doanh không có lợi nhuận.: 不採算事業を切り離す現行対策の一環として、会社はその部門を売りに出している

  Kỹ thuật

  ディスエンゲージ
  とりはずす - [取り外す]
  ブリード

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X