• n

  こうご - [口語]
  こうご - [口語]
  Thực hiện pha trộn giữa ngôn ngữ lịch sự và thông tục: 丁寧語と口語を混ぜて使う
  Luyện tập tiếng Anh trong văn nói (thông tục): 口語英語の練習をする
  Ngôn ngữ văn nói (thông tục) thật là khó đối với tôi: 口語英語は私には難しい
  つうぞく - [通俗]
  つうぞくてき - [通俗的]
  quan niệm thông thường: 通俗的見解
  Anh ấy chỉ nêu lên quan niệm thông thường về vấn đề đó.: 彼はその問題の通俗的見解を述べたに過ぎない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X