• n

  こようたい - [固溶体] - [CỐ DUNG THỂ]
  こたい - [固体]
  Thể rắn, thể lỏng và thể khí là ba thể của vật chất: 固体、液体、気体が物質の三態だ
  Thể rắn đồng chất: 均質固体
  Theer rắn ở nhiệt độ cao: 高温固体
  Từ thể lỏng thay đổi (biến) thành thể rắn: 液体から固体に変化する
  Tốc độ mà ở đó thể rắn cũng giống như một thể lỏng: 固体の岩石が流体のように振る舞う速度
  Đặc t
  こけい - [固形]

  Kỹ thuật

  ごうたい - [剛体]
  こたい - [固体]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X