• n

  いったい - [一体]
  đẩy mạnh các chính sách thống nhất giữa sản xuất và tài chính: 産業・金融一体となった政策を進める
  công việc được tiến hành một cách thống nhất (đồng nhất): 一体となった事業
  いちよう - [一様]
  môi trường không thống nhất: 一様でない環境
  きんいつ - [均一]
  công ty đã yêu cầu phải đồng nhất (thống nhất) trong phương pháp đóng gói hàng hoá: その会社は製品の包装方法に均一性を要求した
  thống nhất quan điểm: 意見の均一
  とういつ - [統一]
  とういつ - [統一する]
  Hideyoshi đã thống nhất thiên hạ: 秀吉は天下を統一した
  とうごう - [統合する]

  Kinh tế

  とうごうする - [統合する]
  Category: 財政
  ゆうきてき - [有機的]
  Category: 財政
  れんけつ - [連結]
  Category: 財政

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X