• n

  ふくぶちょう - [副部長]
  じちょう - [次長]
  じかん - [次官]
  Hợp thành cấp bộ trưởng và cấp thứ trưởng: 閣僚や次官級レベルで構成される
  Phòng hỗ trợ thứ trưởng phát triển và kế hoạch xã hội khu vực.: 地域社会計画・開発次官補室

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X