• v

  へんせん - [変遷する]
  Những thay đổi trong quá trình tiếp thu từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác.: ある文化から他の文化へ伝播するうちに変遷する
  へんこう - [変更する]
  Thay đổi một phần của kế hoạch.: 予定の一部を変更する
  Thay đổi phương pháp quản lý của ~: ~の管理法を変更する
  へんか - [変化する]
  Thời trang của thanh thiếu niên/ tuổi teen thay đổi rất nhanh.: 10代のファッションは目まぐるしく変化する
  thay đổi theo từng giờ của ngày: 1日の時間とともに変化する
  ひるがえる - [翻る]
  ひるがえす - [翻す]
  thay đổi tâm tính: 心を翻す
  チェンジする
  こうたい - [交代する]
  thay đổi người không dự tính trước: 思いがけなく(人)と交代する
  thay đổi thường xuyên: 頻繁に交代すること
  vì thường xuyên thay đổi người nên chúng tôi phải dành nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề tồn đọng: 担当者が頻繁に交代するため、我々は既存の問題を解決するために必要以上の時間をかけなければなりません
  ánh sáng và b
  こうたい - [交替する]
  かわる - [変わる] - [BIẾN]
  anh ấy luôn thay đổi ý kiến: 彼は言うことがクルクル変わる
  Có gì thay đổi không?: お変わりありませんか?
  Môi trường kinh doanh hiện nay đang thay đổi rất nhiều: 今やビジネス環境は大きく変わりつつある
  Theo quy định mới này, cách thức thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp tại quốc gia đó chắc chắn
  かわる - [代わる]
  かえる - [替える]
  thay đổi sắc mặt: 顔色を替える
  かいせい - [改正する]
  thay đổi bảng giờ tàu.: 時刻表を改正する
  うごく - [動く]
  tình hình thay đổi theo chiều hướng khác: 異なる方向に動く〔事態などが〕
  thay đổi một cách thụ động bởi~: ~によって受動的に動く
  あらためる - [改める]
  かいはい - [改廃] - [CẢi PHẾ]
  mong muốn sự thay đổi của (cái gì đó): ~の改廃を要望する
  かいへん - [改変] - [CẢi BiẾN]
  thay đổi thời tiết: 気象改変
  thay đổi gen (đột biến gen): 遺伝子改変
  きりかえ - [切り替え]
  Loại xe ô tô 4 bánh được làm từ việc thay thế từ 2 bánh sang 4 bánh: 四輪駆動の自動車は二輪から四輪駆動に切り替えられる
  げきどう - [激動]
  Thế giới đang bước vào thời kỳ có nhiều sự thay đổi: 世界中が激動の時代に突入している
  Sống trong thế kỷ có nhiều sự thay đổi (biến động): 激動の世紀を生きる
  Sự thay đổi của Minh trị duy tân: 明治維新の激動
  Thời đại có nhiều biến đổi (thay đổi) về xã hội: 社会的激動の時代

  Kinh tế

  すいい - [推移]
  Category: 財政

  Kỹ thuật

  ターン
  チェンジ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X