• n

  けつぼう - [欠乏]
  thiếu thốn cả hai mặt A và B: AとBの両方の欠乏
  きゅうぼう - [窮乏]
  Cuộc sống thiếu thốn: 窮乏生活
  Trải qua cuộc sống thiếu thốn (túng thiếu) trong một khoảng thời gian dài: 長い窮乏生活に苦しむ
  けつぼう - [欠乏する]
  ひんかん - [貧寒] - [BẦN HÀN]
  ふそく - [不足]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X