• adj

  ばくだい - [莫大]
  chi phí lớn: 莫大な費用
  でかい
  ちょうだい - [長大]
  Thời gian chắp vá trong dòng chảy dài và lớn của lịch sử.: 歴史の長大な流れの中にある断片的な時間
  ただい - [多大]
  khoản lợi nhuận to lớn: 多大の利潤
  たいした - [大した]
  ジャンボ
  cỡ to đại: ~ サイズ
  ジャイアント
  こうだい - [広大]
  sự to lớn của vũ trụ: 宇宙の広大さ
  tôi đã cảm nhận được sự to lớn (rộng lớn) của đại dương: 私は海原の広大さを感じた
  こうだい - [広大]
  きょだい - [巨大]
  cơ cấu to lớn (công ty): 巨大(社会)機構
  anh ta há hốc mồm về sự to lớn (vĩ đại) và tốc độ chóng mặt của đô thị: 都市の巨大さとペースの速さに彼はぼうぜんとした
  con côn trùng đó thật là (to) lớn: その虫は巨大だった
  ảnh hưởng to lớn (rộng lớn) và nhiều mặt (đa phương diện): 巨大で多面的な影響
  gây ra són
  きょしてき - [巨視的]
  vật thể to lớn: 巨視的な物体
  かいじょう - [塊状]
  おおきな - [大きな]
  おおきい - [大きい]
  いだい - [偉大]
  グレート
  どうどうと - [堂々と]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X