• n

  てじゅん - [手順]
  trình tự để khắc phục các vấn đề của cánh tay máy: そのマジックハンドの問題を克服するための手順
  Cuộc họp đó được tiến hành theo trình tự.: その会議は手順どおりにうまく行った
  しだい - [次第]
  こんだて - [献立]
  オーダー
  hệ thống nhập theo trình tự (order entry system): オーダー・エントリ・システム

  Kỹ thuật

  シーケンス
  メソド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X