• n

  まる - [丸]
  tròn 2 năm: ~2年
  まる - [円]
  まるい - [円い]
  Anh ấy cương quyết nói là trái đất hình tròn: 彼らは地球が丸いと言い張った
  Mặt trăng tròn và sáng: 丸い白い月
  まるい - [丸い]
  みちる - [満ちる]
  trăng tròn: 月が満ちる

  Kỹ thuật

  サーカムフェレンシャル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X