• n

  ばあい - [場合]
  けん - [件] - [KIỆN]
  ケース
  Chương trình quản lý trường hợp: ケース・マネジメント・プログラム
  Đây là trường hợp (sự kiện) không có tiền lệ: これは前例のない事件[ケース]だ
  Đây là trường hợp đặc biệt (rõ ràng rất đặc biệt): これは明らかに特例[特殊なケース]だ
  ケイス
  ありさま - [有様] - [HỮU DẠNG]
  đưa ra một trường hợp về ~: (~の)有様を述べる
  ありさま - [有り様] - [HỮU DẠNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X