• n

  アイソレーター
  hệ thống cách ly (cách điện): アイソレーター・システム
  lựa chọn dụng cụ cách điện: アイソレーターの選択
  アイソレータ
  dụng cụ cách điện phát quang: 光アイソレーター
  dụng cụ cách điện dạng cầu: ブリッジ・タップ・アイソレータ (bridge tap isolator)

  Kỹ thuật

  アイサレータ
  アイソレータ
  アイソレーター
  Category: 電気・電子
  インシュレータ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X