• n

  きこく - [帰国]
  về nước mang tính lịch sử: 帰国の歴史的な帰国
  về nước đột ngột do lý do sức khoẻ: 健康上の理由による突然の帰国
  cho họ thay phiên nhau về nước: 彼らを交代で帰国させる
  anh ta đã trở về nước từ nước ngoài cách đây mấy năm: 彼は、数年前に海外から帰国した
  きこくする - [帰国する]
  gửi lá thư cho người sẽ về nước hôm nay: 今日帰国する(人)に手紙を託す
  về nước tạm thời từ ~: ~から一時帰国する
  tích trữ đủ tiền bạc của cải để làm gì rồi về nước: ~するのに十分な蓄えを持って帰国する
  về nước ngay lập tức: すぐに帰国する
  một số đội đã về nước sớm hơn nhiều so với: 一部のチームは、思ったよりずっと早く帰国
  くにへかえる - [国へ帰る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X