• adj

  つよき - [強気] - [CƯỜNG KHÍ]
  Giải pháp vững chắc đối với nhu cầu của người tiêu dùng: 消費者需要に関する強気な見解
  Dự đoán vững vàng đối với việc gì: ~に対し強気な予測をする
  Khả năng phát biểu vững vàng trước ai đó.: (人に)強気な発言をする能力
  ちゃくじつ - [着実]
  Tiếng Anh của cậu tiến bộ một cách vững chắc.: 君の英語の力は着実に伸びている。
  けんじつな - [堅実な]
  けんじつ - [堅実]
  chứng minh sự vững chắc về mặt kinh tế: 経済的に堅実であることが判明する
  vững chắc như đá: 岩のように堅実な
  けんご - [堅固]
  tường thành vững chắc: 堅固な城壁
  きょうこ - [強固]
  Xây dựng mối quan hệ vững chắc (bền chặt): 強固な関係を築く
  trở thành nền tảng rất vững chắc: ~の非常に強固な基盤となる
  Có lịch sử lâu đời và nền tài chính vững chắc: 長い歴史と強固な財政基盤を有する
  かたい - [固い]
  かたい - [堅い]
  ぐっと
  ぐんぐん
  けんご - [堅固]
  vững chắc (vững vàng) như đá: 岩のように堅固な
  tạo dựng cơ sở vững chắc cho ~: ~の堅固な基礎を構築する
  しまる - [締まる]
  じょうぶな - [丈夫な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X