• v

  えんかく - [遠隔]
  そえんな - [疎遠な]
  Có mối quan hệ xa cách với chính phủ nước viện trợ.: 援助国政府と疎遠な関係になる
  Trở thành mối quan hệ xa cách.: 疎遠な関係にする
  とおざかる - [遠ざかる]
  Tiếng chuông chùa ngân xa: お寺の鐘の音がとおざかる
  はなれる - [離れる]
  みずくさい - [水臭い]
  Làm cho xa cách: 水臭くする
  わかれる - [別れる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X