• v

  ちょうさする - [調査する]
  しんばん - [審判する]
  こうりょ - [考慮する]
  Trước khi quyết định cần phải xem xét những điều kiện này.: 決定する前にこれらの事情を考慮すべきだ。
  けんとう - [検討する]
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét, bàn bạc) về~: ~について検討する
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét, bàn bạc, bàn luận) một cách chi tiết về cặp hồ sơ liên quan đến~: ~に関するファイルを細かく検討する
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét, bàn bạc, bàn luận) ý nghĩa của ~ một cách sảng khoá
  けんさする - [検査する]
  けんとう - [検討]
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét) văn bản đề nghị: 要請文書の検討
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét, bàn bạc) liên quan đến~: ~に関する検討
  thảo luận (nghiên cứu, xem xét, bàn bạc) thêm ~: ~の余地の検討

  Kỹ thuật

  オーバホール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X