• Động từ

  làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng
  giải phóng thủ đô
  đất nước được hoàn toàn giải phóng
  làm cho được tự do, cho thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc tình trạng bị áp bức, kiềm chế, ràng buộc
  giải phóng nô lệ
  giải phóng phụ nữ
  giải phóng sức lao động
  làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở
  giải phóng mặt bằng
  thu dọn để giải phóng lối đi
  làm cho thoát ra một chất hay một dạng năng lượng nào đó
  nguyên tử giải phóng năng lượng
  Đồng nghĩa: phóng thích

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) giải phóng quân (nói tắt)
  anh giải phóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X