• Động từ

  vuốt mạnh một vật theo suốt chiều dài và khắp cả các phía, để làm cho những gì bám vào nó phải rời ra
  tuốt rau ngót
  máy tuốt lúa
  Đồng nghĩa: vặt
  rút mạnh một vật dài ra khỏi vỏ (thường là gươm, kiếm)
  tuốt gươm khỏi vỏ
  lưỡi lê tuốt trần
  đánh tuốt xác (kng)

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) thẳng một mạch cho đến tận nơi
  đi vô tuốt Sài Gòn
  kéo tuốt ra ngoài vườn

  Đại từ

  (Khẩu ngữ) tất cả, không chừa, không trừ một cái gì hoặc một ai
  có gì bán tuốt
  đều như nhau tuốt
  tất cả là tại anh ta tuốt
  Đồng nghĩa: tất, tuốt luốt, tuốt tuột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X