• Kỹ thuật chung

  lọc khí

  Giải thích EN: A process to oxidize lead mercaptides to disulfides, using oxygen or air. Giải thích VN: Một quy trình o xi hóa mecap tan chì nhằm laọi bỏ sun fua, sử dụng o xy hoặc không khí.

  Kỹ thuật chung

  lọc khí

  Giải thích EN: A process to oxidize lead mercaptides to disulfides, using oxygen or air. Giải thích VN: Một quy trình o xi hóa mecap tan chì nhằm laọi bỏ sun fua, sử dụng o xy hoặc không khí.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X