• /´beltid/

  Cơ khí & công trình

  được đai lại

  Giải thích EN: Reinforced with a band of material, such as a belted tire. Giải thích VN: Được củng cố thêm với một dải băng , như dây curoa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X