• /sʌtʃ/

  Thông dụng

  Đại từ

  Ám chỉ trở lại (người, vật được nói rõ)
  Cricket was boring. Such was her opinion before meeting Lan
  chơi crickê chán ngắt. Đó là ý kiến của cô trước khi gặp Lan
  ( + as to do, that) ám chỉ về sau này (người, vật được nói rõ)
  the pain in her foot wasn't such as to stop her walking
  chỗ đau ở chân cô ta không đến nỗi làm cô ta không đi được
  as such
  được hiểu theo nghĩa hẹp của từ, được hiểu theo cách thông thường
  I can't call my book a best seller as such but it's very popular
  tôi không thể coi cuốn sách của tôi là ăn khách theo đúng nghĩa của từ này nhưng nó rất được ưa thích
  such as
  như; thí dụ
  Tất cả những cái mà...
  such as it is
  (dùng để xin lỗi về chất lượng kém của cái gì)
  You're welcome to join us for supper, such as it is - we're only having soup and bread
  Xin mời anh ăn bữa tối với chúng tôi - thật tình chúng tôi chỉ có xúp và bánh mì
  Từ xác định
  Như thế, như vậy, như loại đó; như là
  such people as these
  những người như thế
  experiences such as this are rare
  những kinh nghiệm như vật rất hiếm
  I've never seen such a thing
  Tôi chưa thấy một việc như thế bao giờ
  Don't be in such a hurry
  Không phải vội vã đến thế
  (để nhấn mạnh thêm) thật là, quả là
  such a beautiful day!
  một ngày thật là đẹp!
  Rất lớn; rất nhiều
  baby giraffes suchseem to have
  những con hươu cao cổ con thì đến nỗi; đến mức (quan trọng, trầm trọng..)
  the oppression was such as to make everyone rise up
  sự áp bức tàn bạo đến nỗi làm cho mọi người phải nổi dậy
  he told such a strange story that nobody believed it
  anh ấy kể một câu chuyện lạ lùng đến nỗi không ai tin được
  (như) such-and-such
  such father such son
  cha nào con nấy
  such master such servant
  thầy nào tớ ấy

  Danh từ

  Cái đó, điều đó, những cái đó, những thứ đó; những cái như vậy, những điều như vậy
  I may have offended, but such was not my intention
  tôi có thể làm mất lòng đấy, nhưng (cái) đó không phải là chủ định của tôi
  customers who are not satisfied with the goods bought can change such, if unused
  khách hàng nào không vừa lòng với hàng đã mua có thể đổi những thứ đó, nếu chưa dùng
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca); (văn học) những ai, ai
  let such as have any objections take the floor
  những ai có ý kiến phản đối xin mời phát biểu
  all such
  những người như thế
  as such
  như vậy, như thế, với cương vị như thế

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  như vậy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X